A+ A A-

Kamu Hastaneleri Birlikleri Verimlilik Değerlendirmesi Yönetmeliği

Bu yönetmeliğin amacı Kamu Hastaneleri Birliklerinin kaynak kullanımını ve hizmet verimliliğinin değerlendirmektir. Yönetmelik Kamu Hastaneleri Birliklerini ve bağlı bulunan sağlık tesislerini kapsamaktadır.
 

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİ VERİMLİLİK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
 
Amaç
 
MADDE 1 –(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kurumun strateji ve hedefleri doğrultusunda Kamu Hastane Birliklerinin kaynak kullanımının ve hizmet sunumunun etkinlik ve verimliliğini değerlendirmektir.
 
Kapsam
 
MADDE 2 –(1) Bu Yönetmelik, Kamu Hastane Birliklerini ve bağlı sağlık tesislerini kapsar.
 
Dayanak
 
MADDE 3 –(1) Bu Yönetmelik; 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 32 nci maddesinin beşinci fıkrası, 34 üncü maddesi ve 40 ıncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
 
Tanımlar
 
MADDE 4 –(1) Bu Yönetmelikte geçen;
 
a) Bakan: Sağlık Bakanını,
 
b) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
 
c) Başarı grubu: 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre değerlendirme sonucu birlikler ve sağlık tesisleri için karne puanları dikkate alınarak belirlenen (A), (B), (C), (D) ve (E) şeklinde tanımlanan grupları,
 
ç) Birlik: Kamu Hastaneleri Birliğini,
 
d) Birlik yöneticileri: Genel sekreteri, tıbbi hizmetler başkanını, idari hizmetler başkanını ve mali hizmetler başkanını,
 
e) Kurum: Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunu,
 
f) Sağlık tesisi: Birliğe bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerini veren hastaneler ve bağlı birimlerini, ağız ve diş sağlığı hastaneleri ve merkezlerini,
 
g) Verimlilik gözlemcisi: Birliğe bağlı sağlık tesislerini yerinde izleyip değerlendirmek üzere Kurum tarafından görevlendirilen kişiyi,
 
ğ) Verimlilik karnesi: Altı aylık ve/veya yıllık sürelerle değerlendirmeler sonucunda Kurum tarafından birlik ve sağlık tesisleri için düzenlenen karneyi,
 
ifadeeder.
 
İKİNCİ BÖLÜM
 
Verimlilik Değerlendirmesinin Esasları
 
Birlik ve sağlık tesislerinin verimlilik değerlendirmesi
 
MADDE 5 –(1) Birlik ve sağlık tesisleri verimlilik değerlendirmesi; verimlilik karne uygulaması ve verimlilik karne boyutu olan sağlık tesislerinin verimliliğinin yerinde değerlendirilmesinden oluşur.
 
Birlik ve sağlık tesisleri verimlik karne uygulaması
 
MADDE 6 –(1) Birlik ve sağlık tesisleri altı ay ve/veya bir yıllık dönemlerde verimlilik karnesi ile performans değerlendirmesine tabi tutulur. Verimlilik karnesi oluşturma ve geliştirme usul ve esasları Kurum tarafından yayımlanacak yönerge ile belirlenir.
 
(2) Birliklerin ve sağlık tesislerinin değerlendirilmesine esas veriler gerekli olan dönemlerde Bakanlık ve/veya Kurumca toplanır.
 
(3) Birlik genel sekreteri ve hastane yöneticisi bu verilerin zamanında ve doğru olarak bildirilmesinden sorumludur.
 
Birliklere bağlı sağlık tesislerinin yerinde değerlendirmesi
 
MADDE 7 –(1) Birlikler ve sağlık tesisleri; altı ay ve/veya bir yıllık dönemlerde Kurum tarafından yayımlanan yönerge kapsamında sağlık hizmetlerinin yerinde değerlendirilmesine tabi tutulur.
 
(2) Birlik genel sekreteri ve hastane yöneticisi yerinde değerlendirmeler sırasında Kurum tarafından görevlendirilen verimlilik gözlemcilerine yardımcı olmakla sorumludur.
 
(3) Değerlendirme sonucu Kurum tarafından belirlenen oranlarda verimlilik karne puanına etki eder.
 
Başarı gruplarının belirlenmesi ve değerlendirilmesi
 
MADDE 8 –(1) Karne puanları dikkate alınarak birlik ve sağlık tesisleri için (A), (B), (C), (D) ve (E) şeklinde başarı grupları belirlenir.
 
(2) Kurum tarafından yapılan değerlendirme sonuçlarına göre birliğin;
 
a) Başarı grubunun düşmesi,
 
b) (D) grubunda devralınması halinde, üçüncü değerlendirmede üst gruba çıkamaması,
 
c) (E) grubunda devralınması halinde, ikinci değerlendirmede üst gruba çıkamaması,
 
ç) Bünyesindeki sağlık tesislerinden birinin ard arda yapılan iki değerlendirmede de grup düşmesi,
 
d) Bünyesindeki (E) grubu olarak devralınan sağlık tesisinin ikinci değerlendirmede bir üst gruba çıkamaması,
 
durumundagenel sekreterin görevine son verilir.
 
(3) İkinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde sayılan hallerin sağlık tesisi ölçeğinde gerçekleşmesi durumunda hastane yöneticisinin görevine son verilir.
 
(4) 663 sayılı KHK’nın 32 nci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca başarısızlık sebebiyle genel sekreterin değişmesi halinde diğer birlik yöneticileri ve başarısızlığa sebebiyet veren sağlık tesisi yöneticilerinin sözleşmeleri de sona erer.
 
(5) Değerlendirme sırasında görevlerinde altı ayını doldurmayan genel sekreter ve hastane yöneticisi, bir sonraki değerlendirme dönemine tabii tutulur.
 
(6) Aşağıdaki şartların varlığı halinde birlik ve/veya sağlık tesislerinin değerlendirme usul ve esasları Kurum tarafından belirlenir:
 
a) Doğal afet ve olağanüstü hâller,
 
b) Hizmete yeni açılan sağlık tesisleri,
 
c) Hizmet bütünlüğünü sağlamak amacıyla birleştirilen sağlık tesisleri.
 
Birlik değerlendirme komisyonu
 
MADDE 9 –(1) Kurum bünyesinde;
 
a) Karne başarı puanlarının ve karne başarı puanı düşen birlik yöneticileri ile sağlık tesisi yöneticilerinin tespiti, karneden gösterge çıkarma, yeni gösterge ekleme ve gösterge puanlarında değişiklik işlemlerini yürütmek,
 
b) Birlik ve sağlık tesisleri tarafından yapılan itirazları değerlendirmek üzere,
 
birlikdeğerlendirme komisyonu kurulur.
 
(2) Birlik değerlendirme komisyonu çalışma usul ve esasları Kurum tarafından belirlenir.
 
Verimlilik karnelerinin duyurulması
 
MADDE 10 – (1) Düzenlenen ve birlik değerlendirme komisyonu tarafından karara bağlanan verimlilik karneleri birlik genel sekreterine, yazılı ve/veya Kurum tarafından belirlenen elektronik sistem aracılığı ile bildirilir.
 
(2) Genel sekreterler, karnelerin yayımlanmasını takiben üç iş günü içerisinde birliğe bağlı sağlık tesislerinin karnelerini ilgili hastane yöneticilerine bildirmekle yükümlüdür.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 
Çeşitli ve Son Hükümler
 
Düzenleyici işlemler
 
MADDE 11 –(1) Kurum, bu Yönetmeliğin uygulamasını sağlamak üzere her türlü alt düzenlemeyi yapmaya yetkilidir. Bu düzenlemeler kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir.
 
Yürürlük
 
MADDE 12 –(1) Bu Yönetmelik 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.
 
Yürütme
 
MADDE 13 –(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür
 

Visit the best review site bbetting.co.uk for Bet365 site.

                       

Yayınlanan tüm içeriğin hakları DAS Derneği'ne aittir. Kaynak gösterilse dahi içeriğin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan içeriğin bir bölümü, alıntılanan içeriğe aktif link verilerek kullanılabilir...

DMC Firewall is a Joomla Security extension!