Geri Bildirim

Web sayfası yerine "404" mesajı veya başka bir hata kodu görüyorsanız, sistem sayfayı yüklemeyle ilgili sorun yaşıyordur. Ayrıca sayfanın yavaş yüklendiğini veya hiç açılmadığını görüyorsanız..

Her türlü hata için bize sorun ile ilgili bilgi verin info@das.org.tr mail adresine mail atmanız yeterli

Lütfen mailinizde sorun yaşadığınız sayfa yada modül ile ilgili bilgi vermeyi unutmayınız..

DERNEĞİN ADI ve MERKEZİ : 

Bu tüzük hükümlerine göre derneğin adı ‘Dezenfeksiyon Antisepsi Sterilizasyon Derneği (DAS Derneği)’ dir. Merkezi Samsun’dadır. Şubesi yoktur

DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN NE SURETTE FAALİYETTE BULUNACAĞI:

A-) Derneğin amacı; DAS derneği mesleki ve bilimsel bir dernektir. Derneğin amacı;

Dezenfeksiyon, antisepsi, sterilizasyon ve ilişkili konularda eğitim, araştırma, bilgilendirme yapmak, standartlar belirleme ve ulusal politikalar oluşturmak için;

a) Dezenfeksiyon, antisepsi ve sterilizasyon alanındaki çeşitli inceleme ve araştırmaları yapmak, desteklemek, teşvik etmek,

b) Dezenfeksiyon, antisepsi ve sterilizasyon ve diğer sağlık sorunları ile ilgili gelişmeleri takip etmek, toplamak, yaymak,

c) Elde edilen bilgilerden ilgili sağlık kuruluşlarını yararlandırmak ve gerektiğinde onlarla işbirliği yapmak,

d) Tıp Fakültelerinin ilgili Anabilim Dalları ve birimleri ile işbirliği gerçekleştirmek,

e) Yurtiçi ve Yurtdışında ilgili dernek, vakıf, resmi kurum ve kuruluşlar ile işbirliğini gerçekleştirmek

f) Eğitimde rolü olan kişilerin sayılarını artırmak, eğitimi yaygınlaştırmaktır. Dernek bu amaçla üyeleri arasında mesleki, bilimsel ve sosyal ilişkileri geliştirir, üyelerinin haklarını korur ve tüm etkinliklerinde en yüksek etik standartları dikkate alır.

B-) Amaca Yönelik Çalışma Konuları ve Çalışma Biçimleri

Dernek çalışmalarında kamuya dönük faaliyetler ve kamu yararı önde gelir, amacın gerçekleşmesi için Dernek aşağıdaki faaliyetlerde bulunur;

1. Dezenfeksiyon, antisepsi ve sterilizasyon konusunda eğitimi düzeyinin yükseltilmesi ve standardize edilmesi için çaba göstermek, bu amaçla bilimsel ve sosyal aktiviteler düzenlemek ve yeterlilik kurulu oluşturmak

2. Dezenfeksiyon, antisepsi ve sterilizasyonun önemini vurgulamak, doğru uygulama bakımından neler yapılabileceği hususunda s.zlü veya basılı olarak ilgili birimleri bilgilendirmek,

3. Dezenfeksiyon, antisepsi ve sterilizasyon alanındaki çeşitli inceleme ve araştırmaları yapmak, desteklemek, teşvik etmek

4. Dezenfeksiyon, antisepsi ve sterilizasyon ile ilgili epidemiyolojik ve deneysel araştırmaların planlanması ve uygulanması,

5. Bu konudaki yöntemlerinin standardizasyonuna çalışmak ve yeni yöntemlerin geliştirilmesi ve uygulanmasına katkıda bulunmak,

6. Konusunda istatistik veriler hazırlamak, toplamak ve bunları yaymak,

7. İlgili sağlık kuruluşları ile bu konuda işbirliği yapmak, gerektiğinde onları uyarmak,

8. Bilgileri bütünlemek üzere konu ile ilgili tüm disiplinleri zaman zaman bir araya getirmek;

9. İlgili tüm konularda kurslar açmak ve ülke genelinde bu kursların yaygınlaştırılmasına destek vermek

10. Konu ile ilgili dergi, kitap yayın, film, video kaset, broşür hazırlamak ve bu alandaki yayınları iletişim araçları ile yaymak, ilgili arşiv ve periyodik bibliyografya hazırlamak,

11. İlgili tüm konularda web sayfası, tartışma ve haber grupları oluşturmak, rehberler hazırlamak

12. İleri düzeyde uzmanlık kursları, dersler, toplantı, seminer, sempozyum, konferans, kongreler ve yaz okulları düzenleyerek bu konuda çalışmalara yön vermek,

13. Uzmanlık kursları, toplantı, seminer, sempozyum, konferans, kongreler ve yaz okullarına yurt içi ve yurt dışından konuşmacı davet etmek ve masraflarını karşılamak,

14. Dezenfeksiyon, antisepsi ve sterilizasyon, ayrıca infeksiyon hastalıkları, mikrobiyoloji, antibiyotikler ve ilgili diğer konularda da çalışma grupları kurmak, faaliyet gösteren diğer çalışma gruplarına destek vermek,

15. Dezenfeksiyon antisepsi ve sterilizasyon alanındaki araştırmalara destek amacıyla kaynak bulmak, diğer kuruluşları teşvik etmek, onlarla işbirliği yapmak ve ortak çalışmaları koordine etmek ve yönetmek

16. Üyeleri arasında bilimsel bilgi alışverişini ve üretimini sağlamak amacıyla çalışma grupları, komiteler ve görev grupları oluşturmak

17. Yetişmekte olan araştırıcılara katkı sağlamak, bu konuda çaba sarfetmek,

18. T.C. Hükümetinin yaptığı antlaşmalar çerçevesinde bilimsel ve maddi kaynak sağlanabilmesi için ilgili ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma, inceleme ve tedavi kurumları ile özel ve kamu kuruluşları, ilgili derneklerle işbirliği yapılması ve bunlarla bilimsel ve teknik bilgi ve hizmet değişiminin sağlanması ve çalışmada bulunulması,

19. Toplum kalkınmasına yönelik projeler geliştirmek, uygulamak, bu çalışmalar sırasında ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak,

20. Halk sağlığını korumak ve geliştirmek, hastalıkların toplumsal yükünü azaltmak amacıyla araştırma ve çalışmalar yapmak, ulusal politikalar oluşturmak

21. Halk sağlığını korumak ve geliştirmek amacıyla hükümet, hükümet dışı kuruluşlar, sağlık çalışanları ve kamuoyu düzeyinde girişimlerde bulunmak

22. Üniversitelerin ilgili birimleri ile işbirliği yaparak bu alanda her seviyede öğrenci, öğretim elemanı ile diğer personelin gerekirse ulusal ve uluslararası ilgili kurumlarla işbirliği ile eğitimlerinin yapılmasında yardımcı olmak

23. Hasta bakım hizmetlerinde etik standartların uygulanmasını teşvik etmek ve geliştirmek

24. Ülkemizde benzer konularda çalışma yapan kuruluşlara, dernekler, halka ve resmi kurumlara danışmanlık hizmeti yapmak, Sterilizasyon, dezenfeksiyon ve antisepsi, ayrıca infeksiyon hastalıkları, mikrobiyoloji, antibiyotikler ve ilgili diğer konularda danışma ve araştırma merkezleri kurmaktır.

C-) Bilimsel Danışma Kurulu ve Çalışma Grupları oluşturma

Bilimsel Danışma Kurulu ve çalışma grupları Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Seçimde toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin yarısından bir fazlasının oyunu alan adaylar Bilimsel Danışma Kuruluna veya çalışma gruplarına 3 yıllığına seçilir. Bilimsel Danışma Kurulu ve çalışma grubu üyeliği için sayı sınırlaması yoktur. Bilimsel Danışma Kurulu veya çalışma gruplarında yer alacak kişiler Dernek üyeleri arasından veya üye olmayanlardan seçilebilir. Bilimsel Danışma Kurulu ve çalışma grubu görevleri fahri hizmet olduğundan huzur hakkı ve ikramiye alamazlar.

D-) Amaçlarını Geliştirmek İçin,

a) Şubeler, tesisler, işletmeler kurabilir,

b) Değişik illerde koordinasyonu sağlayacak temsilciler görevlendirebilir

c) Her türlü ayni, nakdi bağışlar ve g.nüllü hizmetleri kabul edebilir.

d) Her türlü hukuki sözleşmeler ve tasarruflar yapabilir.

DERNEĞE ÜYE OLMANIN ŞARTLARI:

1. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip, 18 yaşını doldurmuş ve TC vatandaşı olmak.

2. Ağır hapis cezası ile hükümlü olmayan

3. Taksirli suçlar hariç olmak üzere 5 yıldan fazla hapis cezasına ve yüz kızartıcı suçlardan mahkum olmayan.

4. Derneğin amacını benimsemiş olan herkes derneğe üye olmak isteyen fiil ehliyetine sahip gerçek kişiler dernek amaç ve faaliyet konuları ile tüzük hükümlerini Kabul ettiklerini gerekli üyelik şartlarını belirten ’Üyelik Bildirimi’ ni doldurup dernek başkanlığına müracaat edenlerin yönetim kurulu bu üyelik başvuru tarihinden itibaren 30 gün içinde kabul veya ret şeklinde kararını bir yazı ile başvurana bildirir.

ÜYELİK TÜRLERİ:

1- DERNEK ÜYESİ (Asil Üye); Üyeliğin gerektirdiği her türlü hükümleri üstlenmiş ve üyelik sorumluluğu ile haklardan yararlanan üyedir. Üyenin hakları, gereken koşulları içermek kaydı ile her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmak, üyelik ödentilerini zamanında ödemek, derneğin toplum içinde görüntüsünü sürdüren üyeler asil üyelerdir

2- FAHRİ ÜYELER (Onursal Üye); Derneğin amaç ve faaliyetleri bölümlerinde gösterilen yardım ve desteği bulunan kimseler ile bu konular da uzmanlığı olan kimseler fahri dernek üyeliği verilir. Fahri üyelerin aidat ödeme, toplantılara katılma zorunluluğu yoktur ve genel kurullarda oy kullanamazlar.

ÜYELİKTEN ÇIKMA:

1- Özürsüz olarak çalışma ve toplantılara katılmamak, verilen görevleri yapmamak.

2- Derneklere üye olma hakkını yitirme ve dernek tüzüğü hükümleri ve genel kurul kararlarına aykırı davranmak, verilen ikazlara aykırı hareket etmek.

3- Yıllık aidat zorunluluğunu yerine getirmemek.

4- Dernek çalışmalarında doğruluk kuralarına uymamak herhangi bir sebeple derneğe, işletmelerine ve ilgili kuruluşlara zarar veren üyeler dernek üyeliğinden yönetim kurulu kararı ile çıkartılır.

5- Yukarıdaki nedenlerden üyelikten çıkarılmaların haklı sayılamayacağı yönünde itiraz edilemez.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA İŞLEMLERİ VE İTİRAZ:

1- Dernek yönetim kurulu kuracağı bir disiplin komitesi aracılığı ile üye hakkında gereken araştırma ve incelemeyi yaptırıp, gerekiyorsa üyenin de savunmasını yazılı olarak aldıktan sonra üyelikten çıkarma kararını 2/3 çoğunluk oyu ile verir, yazılı olarak üyeye bildirir.

2- Çıkarılan üye, kendisine bildirilen karara karşı bildirim tarihinden başlamak üzere (1) hafta içerisinde dernek yönetim kurulu aracılığı ile genel kurula itiraz edebilir. İtiraz ilk genel kurul toplantısında görüşülür ve karara bağlanır. İtirazın karara bağlanması kadar hak ve yükümlülükleri devam eder.

3- Üyenin süresinde itiraz etmemesi ya da itirazın genel kurulda reddedilmesi halinde dernek yönetim kurulu üyenin kaydını siler. Çıkarların üyenin genel kurul tarihinden başlamak üzere bir ay içerisinde alınan karara karşı mahkemeye başvurma hakkı saklıdır.

ÜYELERİN HAKLARI:

1- Her üye istifa hakkına sahiptir.Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Dernek üyeleri arasında dil, renk,cinsiyet,din,mezhep,aile,zümre ve sınıf farkı gözetilmez,eşitliği bozan veya bazı üyelere bu sebeplerle ayrıcalık tanıyan uygulamalar yapılamaz.

2- Her üyenin derneğin faaliyetlerine ve yönetime katılma hakkı vardır.

3- Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır, üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

4- Dernekten çıkmak için dernek üyeliğinden çıktığını bir yazı ile derneğe bildirmek yeterli sayılır. Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, dernek mal varlığında hak iddia edemez.

5- Üyeler, dernek düzenine uymak ve derneğe sadakat göstermekle yükümlüdürler. Her üye derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleşmesine güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

DERNEK ORGANLARI:

Dernek organları aşağıda gösterilmiştir.

a)Genel Kurul

b)Yönetim Kurulu

c)Denetim Kurulu

d)Disiplin Kurulu

GENEL KURUL:

1. Olağan genel kurul toplantısı 3 yılda bir Kasım ayında yapılır.

2. Yönetim ve denetim kurulunun gerekli g.rdüğü hallerde veya dernek üyelerinden birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

3. Olağan genel kurul toplantılarının en geç 3 yılda bir yapılması zorunludur.

4. Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu genel kurulu bir ay içerisinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

GENEL KURUL ÇAĞRI YÖNTEMLERİ:

1. Dernek genel kurulunun toplantıya çağrılmasında uygulanacak yöntemler aşağıda gösterilmiştir.

2. Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listelerini düzenler. Genel kurula katılacak üyelere en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi, toplantı gününde en az 15 gün önce tüm üyelere yazı ile bildirilir

3. Bu çağrıda çoğunluk sağlanmaması sebebiyle toplantı yapılamasa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman 7 günden az olamaz.

4. İkinci toplantı yeter çoğunluk olmaksızın katılan üyelerle açılır ve genel kurul çalışmalarına başlar. Ancak katılan üye sayısı yönetim kurulu ile denetim kurulu üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz.

5. Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa bu durum geri bırakma sebepleri de belirtmek suretiyle, toplantı üyelere yazıyla duyurulur. İkinci toplantının, geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur.

6. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağırılır ve genel kurul toplantıları mahallin en büyük mülki amirine yazıyla bildirilir

7. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

GENEL KURUL TOPLANTI İLKELERİ:

Genel kurul toplantıları genel merkezin bulunduğu yerden başka yerde yapılamaz. Genel kurul, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunu, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanmaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıçoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üyetam sayısının iki katından az olamaz.

GENEL KURULUN YAPILIŞ USULÜ:

Dernek kurul toplantıları, ilanda belirtilen ve mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilen gün, saat ve yerde yapılır.

Genel kurula katılacak üyeler yönetim kurulunca düzenlenen genel kurul üyeleri çizelgesindeki adları karşısında imza atıp toplantıya girebilirler. İmzalanan çizelgeye gore genel kurula katılan üye sayısı ile toplantı ve karar yeter sayıları, dernek başkanıyla sekreter tarafından bir tutanakla saptanır.

Genel kurul dernek başkanının salt çoğunluğunun sağlandığını belirten tutanağı okumasından sonra dernek başkanı ya da yardımcısı veya görevlilerden yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır ve genel kurulu yönetmek üzere divana bir başkan, bir başkan yardımcısı ile bir katip seçilir.

Toplantının yönetimi divan başkanına aittir. Katip toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL:

Olağanüstü genel kurul olağan genel kurul toplantısına kadar beklenilmesinin mümkün olmayacak ya da bir an önce görüşülmesinde yarar sağlayacak önemli ve zorunlu konularla, aşağıda gösterilen başvuru ve kararlar uyarınca yönetim kurulu tarafından en geç bir ay içinde toplantıya çağırılır.

a) Dernek üye sayısının (1/5) ini konu için yapacakları yazılı ve imzalı başvuru,

b) Yönetim kurulunun gerek gördüğü konularda(2/3) oy çoğunluğu ile alacağı karar,

c) Denetleme kurulunun dernek hesap işlemleri ile bütçe konusunda alacağı oy birliği kararı,

d) Olağanüstü genel kurul toplantısı olağan genel kurul toplantısındaki yönetim ve

ilkelere göre yapılır ve sadece toplantıya neden olan konunun üzerinde g.rüşülüp

karar alınır. Olağanüstü genel kurul gündemi çağırılanlarca düzenlenir ve gündeme madde eklenmesi veya çıkarılması önerisi yapılamaz.

GENEL KURUL GÖREV VE YETKİLERİ:

Genel kurul derneğin en yetkili karar organı olup, görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

a) T.C. yasalarıyla dernek tüzük hükümleri doğrultusunda kararların alınması,

b) Dernek organlarının seçilmesi,

c) Dernek tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin yönetim kurulu tasarısını görüşüp kararabağlaması,

d) Yönetim ve denetim kurulları raporları görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi,

e) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek Kabul edilmesi,

f) Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz mallarınsatılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

g) Derneğin federasyona katılması veya ayrılması,

h) Dernek üyeliğinden çıkarılanların yönetim kurulu kararına karşı sürelerinde yaptıkları itirazları hakkında karar verilmesi,

i) Derneğin feshine karar verilmesi,

j) Derneğin kamu yararına çalışan derneklerden sayılması için karar verilmesi,

k) Mevzuata ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

YÖNETİM KURULU:

Derneğin yetkili yönetim organı bulunan yönetim kurulunun oluşum biçimi aşağıda gösterilmiştir.

a) Yönetim kurulu 3 yılık süre için gizli oyla seçilmiş (7) asil ve (7) yedek üyeden oluşur. Seçimlerden önce genel kurul, yönetim kurulu asil ve yedek üye sayısını saptayabilir.

b) Yedek üyeler, boşalan asil üyelerin yerlerini alırlar. Yönetim kurulu sayısı, boşalmalar nedeniyle yedeklerinde getirilmesinden sonra, üye tam sayısını yarısından aşağı düşerse yeniden seçim için genel kurul bir ay içerisinde olağanüstü toplantıya çağırılır. Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin başvurması halinde mahallin sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği 3 kişiyi, bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirilir.

c) Yönetim kurulu derneğin yürütme ve temsil organıdır. Bu görevini kanuna ve dernek tüzüğüne uygun olarak yerine getirir.

YÖNETİM KURULU GÖREV VE YETKİLERİ:

Yönetim kurulu görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

a) Türk yasaları ve bu tüzük hükümleri doğrultusunda gereken kararı almak, genel kurul kararlarını uygulamak.

b) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine, birkaçına veya bir üçüncü kişiye yetki vermek.

c) Çalışma dönemi faaliyet programı ile yıllık bütçe yönetmeliği, gelir ve gider çizelgelerini hazırlamak ve genel kurulca onaylandıktan sonra uygulamak, gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.

d) Geçen çalışma dönemi faaliyet raporu ve bilanço gelir gider çizelgelerini hazırlamak.

e) Dernek başkanının önerisi üzerine, üyelik niteliklerini yitiren, amaç ve hizmet konularından uzaklaşan, bu tüzük hükümleri ve genel kurul kararlarına aykırı hareket eden, söz ve eylemlerde bulunan üyeler hakkında gereken ceza ve uygulamaları yapmak.

f) Genel kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak, üyelerine ve mahallin en büyük mülki amirliğine yazıyla bildirmek.

g) Yönetim ve hizmet konuları doğrultusunda görev yapacak çalışma grupları ya da komiteler kurmak ve gereken kararları almak, derneğin işlerini yürütecek personel ve danışmanları atamak ve gerektiğinde işlerine son vermek.

h) İktisadi işletme yardımlaşma sandığı kurulmasına karar vermek.

i) Dernek ana tüzüğünün değiştirilmesiyle yönetmeliklerin hazırlaması ve değerlendirilmesine ilişkin tasarılar hazırlamak.

j) Genel kurul toplantılarında alınan kararların ilgili yerlere bildirmek.

k) Geçen çalışma dönemi sorumlusu yönetim kurulundan görevi ve bilanço gereği dernek mal varlığını teslim almak ve aynı biçimde gelecek çalışma dönemi yönetim kuruluna teslim etmek.

l) Dernek tüzüğünün ve mevzuatının kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

DENETLEME KURULU:

Dernek her türlü denetime açık olduğu gibi iç denetim açısından denetleme kurulu aracılığıyla dernek iç denetim görevini yerine getirmekle sorumlu bulunmaktadır. Denetleme kurulunun oluşumu ve çalışma ilkeleri ile ilişkili hükümler aşağıda gösterilmiştir.

a) Denetleme kurulu genel kurulda gizli oyla 3 yıl için seçilmiş (3) asil ve (3) yedek üyeden oluşur

b) Denetleme kurulu, denetleme görevinin bir yılı geçmeyen aralıklarla yapar. Toplantı ve karar sayısı yeter ikidir.

c) Denetleme kurulu, derneğin amacı doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğinin, derneğin bütçe, hesap ve işlemleriyle ilgili defter ve belgeleri üzerinde yapacağı inceleme sonuçlarını, dilek ve önerilerini yönetim kuruluna bildirmek, yönetim kurulunca hazırlanan geçen çalışma dönemi raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgeleri hakkında incelemelerini bir raporla genel kurula sunmakla görevli ve yetkilidir.

DİSİPLİN KURULU:

Disiplin kurulu gündemde olduğu takdirde genel kurulca, aksi takdirde gerektiğinde yönetim kurulunca (3) asil (3) yedek olmak üzere atanır

Disiplin kurulu, tüzük hükümlerine aykırı hareket eden tüm üyeler hakkında yönetim kurulunca gerekli disiplin kovuşturması yapılması istemi üzerine kendisine gelen olayları en geç otuz gün içerisinde tahkik ederek karara bağlar ve gereğinin yapılması üzerine yönetim kuruluna rapor halinde sunar.

ORTAK HÜKÜMLER:

Yönetim ve denetleme kurulu üyeleri, özürsüz olarak üst üste beş toplantıya ya da özürlü olsa dahi bir çalışma dönemi içerisinde düzenlenen toplantıların yarısından bir fazlasına katılmadıkları takdirde kurul kararı ile bu görevlerinden ayrılmış sayılırlar. Herhangi bir nedenle kuruldan ayrılan üyelerin yerine, ilk sırada bulunan yedek üye yedi gün içinde asil üyeliğe çağırılır.

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ:

Genel kurulca yapılan seçimi izleyen 30 gün içinde, yönetim kurulu başkanı tarafından, yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba ana adları, doğum yeri ve tarihleri, nüfusa kayıtlı oldukları yerleri, meslekleri ve ikametgahları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazıyla bildirilir.

ÇALIŞMA DÖNEMİ VE BÜTÇE:

Derneğin çalışma dönemi 1 Ocak’ta başlar ve 31 Aralık’ta sona erer. Derneğin bütçesi yıllık bütçe yönetmeliği ile gelir ve gider çizelgelerinden oluşur. Yıllık bütçe yönetmeliğinde harcama yetkileri ve yetkilileri, gelirlerin alınma biçimleri gider ve harcamaya ilişkin belgeler, kasada kalacak para tutarı, bölüm ve maddelerde aktarma yetkileri gibi konular gösterilir.

DERNEĞİN GELİRLERİ:

Derneğin gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

a) Giriş aidatı. 10 TL dir.

b) Yıllık aidat; üyeler için her çalışma bütçesinde öngörülen ve üyeliğin devamı süresince ödenmesi zorunlu olup, dernek üyelerinin ödeyeceği aidat miktarı genel kurulca belirlenir. Aidat miktarı; yıllık 5 TL dir.

c) Dernek taşınır taşınmaz malları ile haklarının kiraya verilmesinden,

d) Dernekçe yapılan her türlü yayınlar (dergi, gazete gibi), tertiplenen konferans, toplantı, kurslar ile benzer düzenlemelerden elde edilen gelirler,

e) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak her türlü bağış ve yardımlar,

f) İktisadi işletmeler, lokal ve yardımlaşma sandığından gelirler,

g) Derneğin dış ülkelerdeki gerçek veya tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan Mülki Amirliğe önceden bilgi vermek suretiyle ayni ve nakdi yardım alabilir, nakdi yardımın bankalar aracılığı ile olması zorunludur.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ:

Dernek faaliyet ve hizmetlerde kullanılmak üzere, kullanılacak yerini belgelendirmek şartıyla, dernek üyelerinden veya yönetim kurulu üyelerinden borç alınabilir.

Borçlanma şekli, borcu veren üyenin yazılı beyanı ve yönetim kurulu kararı ile yapılabilir. 

Borcun ödenmesi durumunda yine alıcının borcun kendisine iade yapıldığına dair beyanı ve yönetim kurulu kararı ile tespit edilir.

GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ

Derneğin gelir ve gider işlemlerinde aşağıda gösterilen kural ve yöntemlerle uygulanır.

a) Giriş Üye aidatı (10 TL)

b) Asil üyelerden sağlanan yıllık aidat (5 TL)

c) Dernek gelirleri alındı belgesiyle toplanır. Bağış ve aidat toplayacak kişi veya kişileri, dernek yönetim kurulu bir kararla belirtir ve bu karar o yerin en büyük mülki amirliğince tescil ettirilir. Alındı belgesinde, ödeme ve bağışta bulunanın açık kimliği ve imzası bulunur. Ayni bağış ve yardımlar içinde rayiç bedel üzerinden alındı belgesi düzenlenir.

d) Dernek adına gelir toplamakla yetkili ve görevli olan kişiler, tahsil ettikleri paraları otuz gün içerisinde derneğin bankadaki hesabına yatırır veya banka vasıtasıyla gönderir. Ancak tahsilatı o yılın ocak ayında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 154. maddesi uyarınca, gösterge tablosunda yer alan rakamların aylık tutara çevrilmesinde esas alınan ve genel bütçe kanunları ile tespit edilen maaş katsayısın bin (1.000) rakamı ile çarpımı sonucu elde edilecek tutarı geçenler, 30 günlük süreyi beklemeksizin tahsil ettikleri derneğin hesabına yatırmak veya göndermek zorundadır.

BEYANNAME VERME DERNEKLERİN DENETİMİ

Dernekler kanunu’nun 19.maddesi uyarınca yıl sonu itibariyle faaliyetlerin gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarının gösterir düzenlenecek beyannameyi her yıl Nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine vermekle yükümlüdür.

Dernekler kanunun 19.maddesinin 2 ve 3 bentlerinde belirtilen hususların tespiti amacıyla iç işleri bakanlığınca ve mülki idare tarafından, yine kanunu 9. maddesi gereğince iç denetim yapılır.

DERNEĞİN TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU DEFTERLER:

Derneğin üye kayıt defteri, hesap ve kayıtları, mali durum ve faaliyet sonuçları ile ilgili usul ve esasları; 05.04.2003 gün ve 25070 sayılı resmi gazetede yayınlanan ‘derneklerin tutacakları defter, muhasebe hesap kayıtlarıyla ilgili usul ve esaslara dair yönetmelik’ hükümlerine göre yürütülür.

Tutulacak defterler şunlardır;

a) Dernek işletme hesabı esasına tabi olduğu zaman,

a) Üye kayıt defteri

b) Karar defteri

c) İşletme defteri

d) Envanter defteri

B)Dernek bilanço esasına tabi olduğu zaman,

a) Üye kayıt defteri

b) Karar defteri

c) Yevmiye defteri

d) Büyük defter

e) Envanter defteri

 

Bu defterlerin noter veya dernekler birimince tasdiki zorunludur. Bilanço esasına geçildikten sonra tekrar işletme hesabı esasına dönülmez.

Tutulması zorunlu defterlerin işlevleri ve diğer tutulacak yardımcı defterler aşağıda gösterilmiştir.

 

a) Üye Kayıt Defteri; dernek üyelerin kimlikleri, üyeliğe giriş tarihleri, üyelikten ayrılma ya da çıkarılma tarihleri ve tahsil edilen aidatlar bu deftere yazılır.

b) Karar Defteri; yönetim kurulunun olağan ve olağanüstü toplantılarının kararları, yönetim kurulunca alınan tüm faaliyetler, etkinlikler, harcama, işlem vb gibi kararlar tarih ve sayı sırasıyla bu deftere yazılır veya kararların yazıldığı kağıtlar imza ve mühürlenerek bu sayfaya yapıştırılır.

c) Envanter defteri derneğin yıl sonu itibari ile alacakları borcu parası demirbaş eşyalarının kaydı yapılır.

d) İşletme Defteri ya da Bilanço Esası Defteri; Dernek adına alınan paralar, aldıkları yerler, alınma nedenleri ve ilişkin oldukları hesaplar, ödeme nedenleri ve ilişkin oldukları hesaplar, alacaklar, borçlar ve varlıklar gereken deftere açık ve düzenli olarak işlenir.

e) Alındı Belgesi Kayıt Defteri; Alındı belgesinin serisi, başlangıç ve bitiş numaraları, verildiği kimseler, veriliş ve iade tarihleri, alınan tutarlar, ilgililerin imzaları bu deftere işlenir.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ:

Dernek tüzüğünün değiştirilmesi Genel kurulca yapılır. Tüzük değişikliği ancak gündemde yer almışsa veya hazır bulunan üyelerin en az onda birinin yazılı isteği üzerine gündeme alınmışsa genel kurulda görüşülebilir.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadarki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Tüzük değişikliğinin tescili ancak dernek kuruluşundaki usule uygun olarak yapılır.

DERNEKLERİN TÜZEL KİŞİLİK KAZANMASI:

Dernek kuruluş bildirimi ve eklerinin merkezinin bulunduğu Mahallin en büyük Mülki Amirliğine vermek suretiyle tüzel kişilik kazanır. Kuruluş bildirisine, kurulacak derneğin adı, ikametgah adresi, kurucuların ad ve soyadları, doğum tarihi ve yeri, nüfusa kayıtlı olduğu yer, mesleği ve sanatı, tabiiyeti ve ikametgahlarının belirtilmesi ve bu bildirim ile 4 adet dernek tüzüğünü tüm kurucular tarafından imzalanmış olması zorunludur. 

Dernek organlarının oluşmasına kadar dernek işlemlerini yürümeye derneği temsil etmeye geçici yönetim kuruluüyelerinin adı, soyadı ve ikametgahları ile yapılacak yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişiveya kişilerin adı soyadı ve adresleri ile belirtilir. Bildiri ve belgelerin alındığı anda ilgili mülki amirlikçe bir alındı belgesi verilir.

İLK GENEL KURUL TOPLANTISI:

Dernekler tüzüklerini idareden yapılan yazılı tebligatı izleyen altı ay içerisinde ilk genel kurul toplantılarını yapmak ve organlarını oluşturmak zorundadır. Bu zorunluluğa uyulmaması halinde Mahalli Mülki Amirin talebi üzerine Sulh Hukuk Amirliğince kendiliğinden dağılmış sayılmasına karar verilir.

DERNEĞİN FESHİ, İNFİSAHI VE MALLARININ TASFİYESİ:

Derneğin feshi, infisahı Dernekler Kanunu, Türk medeni ve diğer kanunlar hükümlerine göre yapılır. Dernek genel kurul üyelerinin en az (2/3)’ ünün bulunacağı olağan ve olağanüstü genel kurulda toplantıya katılan üyelerin (2/3) oy çoğunluğu ile karar verilir.

İlk toplantıda (2/3) çoğunluk hazır bulunmadığı takdirde ikinci toplantıda genel kurul üyelerinin katılımı ne olursa olsun derneğin dağılması, fesih konuları görüşülür. Ancak dağılma ve fesih kararı hazır bulunan üyelerin(2/3) oy çoğunluğuyla alınması zorunludur.

Derneğin fesih veya dağılmasına karar verilmesi yönetim kurulu tarafından (5) gün içinde en büyük mülki amirliğe bildirilir. Derneğin feshi ve dağıtılmasına karar verilmesi durumunda genel kurulca üç kişilik tasfiye komisyonu oluşturulur.

Derneğin genel kurul kararı ile feshine veya dağılmasına karar verilmesi halinde tüm artan mal varlığı, nakit değerleri ve yasal haklar, LÖSEV Lösemili Çocuklar Vakfı ve Mehmetçik Vakfı'na eşit oranda pay edilerek devredilir.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Bu ana tüzüğün uygulanması sırasında mevcut olmayan hüküm hususlarında 5253 sayılı Dernekler Kanunu ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.

DERNEK YÖNETİM KURULU

Başkan : Duygu PERÇİN RENDERS 

Başkan Yardımcısı: Şaban ESEN

Sekreter: Dilek ZENCİROĞLU 

Sayman: Kader TİRYAKİ

Üye: Bülent GÜRLER

Üye Mehmet Ali ÖZİNEL

Üye: Mustafa AYTAÇ

               

Yayınlanan tüm içeriğin hakları DAS Derneği'ne aittir. Kaynak gösterilse dahi içeriğin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan içeriğin bir bölümü, alıntılanan içeriğe aktif link verilerek kullanılabilir...